کندانسور هوایی

Air Cooled Condenser

 

کندانسور هوایی شرکت سپند تهویه در ۱۲ مدل ساخته می شوند و قادر به دفع حرارت از ۳.۵۸ الی ۹۴.۵۸ تن می باشند.

کویل های کندانسور از لوله های مسی با قطر خارجی ۱/۲ اینچ و فینهای سینوسی موجدار با تراکم ۸ الی ۱۰ فین در اینچ ساخته می شوند.

شرکت سپند تهویه قابلیت طراحی کویلهای کندانسور با قطر خارجی ۵/۸ اینچ و ۳/۸ اینچ را نیز دارا می باشد.

فن های محوری دستگاه بوسیله محافظ فن حفاظت شده و این فن ها دبی هوای عبوری روی کویل کندانسور را تامین می نمایند.